Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

Reference is made to the Announcement on the Extension of Duration of the Declaration of an Emergency Situation in All Areas of the Kingdom of Thailand


อ่านต่อ

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร


อ่านต่อ

ตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายระยะเวลาการาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564


อ่านต่อ

Reference is made to the Announcement on the Extension of Duration of the Declaration of an Emergency Situation in All Areas of the Kingdom of Thailand


อ่านต่อ

Young participants in the International Youth Conference for Peace and Future, from cities around the world,


อ่านต่อ

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การ Mayors for Peace และได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace in the Future หรือ IYCPF)


อ่านต่อ

Approach to Help Foreigners in Bangkok Affected by the Covid-19 Prevention and Control Measures


อ่านต่อ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคโควิด 19


อ่านต่อ
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 ชุด


อ่านต่อ

Recommendations to protect yourself from Corona Virus Disease (COVID-19)


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut