Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

Approach to Help Foreigners in Bangkok Affected by the Covid-19 Prevention and Control Measures


อ่านต่อ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคโควิด 19


อ่านต่อ
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 ชุด


อ่านต่อ

Recommendations to protect yourself from Corona Virus Disease (COVID-19)


อ่านต่อ

สาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID19)   


อ่านต่อ

First Time for Bangkok included in Global Greening for St Patrick’s Day 2020


อ่านต่อ

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวัน St Patrick’s Day ประจำปี พ.ศ. 2563


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือก


อ่านต่อ

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดทำระบบสารสนเทศ สำนักงานการต่างประเทศ (ใหม่)


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut