Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ


อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562


อ่านต่อ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณืเครื่องเขียน จำนวน 4 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut