Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่อง EU. ยกเลิกหนังสือเดินทางข้าราชการ (พฤหัสบดี, กรกฎาคม 3, 2014 )

           ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยบางประเภทไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ ภายหลังการออกมาตรการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visits) นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการเยือนอย่างเป็นทางการ ในระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทั่วไปของไทย ยังสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรป ได้ตามกฎระเบียบการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ของแต่ละประเทศดังเดิม ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามปกติ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางไปในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป(อียู) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศได้โดยตรง เบอร์โทรศัพท์ 0-2203-5000
intro: 

กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่อง EU. ยกเลิกหนังสือเดินทางข้าราชการ  (พฤหัสบดี, กรกฎาคม 3, 2014 ) 

ที่มา: 
ทีมงาน Sanook.com
วันที่ของข่าว: 
Thursday, July 3, 2014 - 11:00


Main menu 2

by Dr. Radut