Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เว็บลิงค์

Primary tabs

เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ศูนย์ร้องทุกข์ 1555

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

 

เมืองหลวง ของประเทศในกลุ่มอาเชี่ยน

1. Indonesia อินโดนีเซีย /จาการตาร์
2. Malaysia มาเลเซีย / กัวลาลัมเปอร์
3. Brunei บรูไน / บันดาเสรีเบกาวัน
4. Viet Nam เวียดนาม / ฮานอย / โฮจิมินห์
5. Laos ลาว / เวียงจันทร์
6. Cambodia กัมพูชา / พนมเปญ
7. Philippines ฟิลิปปินส์ / มะนิลา
8. Myanmar พม่า / เนปิดอร์
9. Singapore สิงคโปร์ / สิงคโปร์ซิตี้

 

เว็บไซต์เมืองพี่เมืองน้อง

เว็บไซต์สถานทูตต่างๆภายในประเทศไทย  

 Main menu 2

by Dr. Radut