Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

          กรุงเทพมหานครจัดให้มี ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภท, มาตรา 7, มาตรา 9 และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูล ที่ http://www.bangkok.go.th/main/page.php?366

 
intro: 

กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
Thursday, January 5, 2017 - 14:00


Main menu 2

by Dr. Radut