Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

ความเป็นมา

Primary tabs


 

  

กำเนิดสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

          เริ่มจากงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ยกฐานะเป็นกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและได้พัฒนาต่อมา ดังนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2538 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2538 อนุมัติให้

          ยกฐานะกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครและตัดโอนไปเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักนโยบายและกรุงเทพมหานครกองการต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การประสานงานให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ งานโครงการระหว่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศงานด้านการต่างประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการติดต่อจากรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ
งานนโยบายเร่งด่วนด้านการต่างประเทศของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร งานด้านพิธีการและต้อนรับทั้งในและต่างประเทศ ทุนและความร่วมมือที่ผ่าน กรมวิเทศสหการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้

 1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการเงิน บัญชีงบประมาณและพัสดุ ดูแลอาคาร สถานที่และยานพาหนะของกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.  ฝ่ายการต่างประเทศ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิธีการระหว่างประเทศ การรับรองราชอาคันตุกะและแขกต่างประเทศ ทำหน้าที่เลขานุการในการที่ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม การแปลเอกสาร บทความ หนังสือ ข่าว วีดีทัศน์ ตีความเอกสาร สัญญา การจัดทำคำบรรยาย ร่างโต้ตอบจดหมาย โทรเลข คำปราศรัยเป็นภาษาต่างประเทศ พิจารณากลั่นกรองโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการการจัดหาทุนการศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศ การฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ ประสานงานและดำเนินการโครงการระหว่างประเทศต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาชุมชน สำนักผังเมือง สำนักการคลัง สำนักการศึกษา สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาชุมชน สำนักผังเมือง สำนักการคลัง สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสาน คลองเตย จอมทอง จตุจักร ดุสิต ดอนเมือง ตลิ่งชัน ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม และสวนหลวง
 3. ฝ่ายการต่างประเทศ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายการต่างประเทศ 1 โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่อไปนี้ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักรักษาความสะอาด สำนักสวัสดิการสังคม สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตประเวศ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดกระบัง ลาดพร้าว สาธร สัมพันธวงศ์ หนองแขม หนองจอก ห้วยขวาง และดินแดง

วันที่ 19 สิงหาคม 2545 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2545 อนุมัติให้

 • ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและ แผนกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่มีชื่อหรือลักษณะงานซ้ำซ้อนกับข้าราชการของกลุ่มงานต่างประเทศ 1  และกลุ่มงานต่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ตำแหน่ง และกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ใน กลุ่มงานต่างประเทศ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง
 •  ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่างประเทศ 1 และกลุ่มงาน ต่างประเทศ 2 ให้ตรงตามภารกิจที่ปฏิบัติจริง และกำหนดกลุ่มงานต่างประเทศ เพิ่มใหม่อีก 1 กลุ่มงาน เป็นกลุ่มงานต่างประเทศ 3 ดังนี้

 1. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิธีการ การรับรองและต้อนรับราชอาคันตุกะ คณะฑูตานุทูต บุคคลและคณะบุคคลจากต่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ การร่างหนังสือ จดหมาย คำกล่าวสุนทรพจน์ สัญญาหรือข้อตกลง การแปลเอกสารบทความและหนังสือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างประเทศที่สำคัญการประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย การจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การจัดประชุมระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมประชุมกับองค์การระหว่างประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศ การดำเนินการในการบริหารงาน รับและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ การจัดทำโครงการขอความร่วมมือกับต่างประเทศ การอำนวยการในการจัดงานส่งเสริมศักยภาพของเมืองเพื่อการลงทุนและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศ การอำนวยการให้กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครในการเดินทางไปประชุมสัมมนาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. กลุ่มงานต่างประเทศ 3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ได้แก่ การรับรองและการต้อนรับคณะสภาจากประเทศต่าง ๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครต่าง ๆ การส่งเสริมการจัดตั้งสภามหานครอาเซียน การร่างหนังสือ จดหมายคำกล่าวสุนทรพจน์ สัญญาหรือข้อตกลง การแปลเอกสาร บทความและหนังสือการให้คำแนะนำและบริการศึกษาข้อมูล การจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร การประสานงานพิธีการเป็นล่ามและรับรองแขกต่างประเทศของกรุงเทพมหานครและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2547 อนุมัติให้

         ตัดโอนกองการต่างประเทศจากสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครมาสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครโดยตรง เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องติดต่อประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  

 1. กลุ่มงานต่างประเทศ 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพิธีการรับรองและต้อนรับราชอาคันตุกะ คณะฑูตานุทูต บุคคลและคณะบุคคลจากต่างประเทศ การส่งเสริมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ การร่างหนังสือ จดหมาย คำกล่าวสุนทรพจน์ สัญญาหรือข้อตกลง การแปลเอกสาร บทความและหนังสือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างประเทศที่สำคัญ การประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย การจัดทำหนังสือเดินทางและวีซ่าให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กลุ่มงานต่างประเทศ 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การจัดประชุมระหว่างประเทศและการเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศทั้งในประเทศและนอกประเทศ การดำเนินการในการบริหารงานรับและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ การจัดทำโครงการ    ขอความร่วมมือกับต่างประเทศ การอำนวยการในการจัดงานส่งเสริมศักยภาพของเมืองเพื่อการลงทุนและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในต่างประเทศ การอำนวยการให้กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครในการเดินทางไปประชุมสัมมนาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป การเจ้าหน้าที่ งานการประชุม การเงินและงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2559 อนุมัติให้

          ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การกําหนดอํานาจหน้าที่และกรอบอัตรากําลังของกองการต่างประเทศ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นสํานักงานการต่างประเทศ  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และกำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1. จัดทําแผนงานและดําเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร  

 2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีตามขอบข่ายอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

 3. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับเมือง สถานเอกอัครราชทูต ชุมชนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานครและองค์กรระหว่างประเทศ

 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแบบแผนพิธีการ

 5. ให้การรับรองการเยือนของบุคคลสําคัญ   

 6. จัดการประชุมระหว่างประเทศ   

 7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานด้านต่างประเทศ  

 8. เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาเมืองและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในด้านการต่างประเทศ  

 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

ส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แผนภูมิแสดงการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

แผนภูมิแสดงการแบ่งส่วนราชการและการจัดอัตรากำลังของสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut