Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

(นครเซี่ยงไฮ้, จังหวัดไอจิ, กรุงโซล และกรุงปักกิ่ง)

___________________________

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบทุกโครงการ

1. แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนิสิตนักศึกษาเท่านั้น

2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบัตรประชาชนที่มีรูปถ่ายมาด้วย

3. กรณีผู้มีรายชื่อไม่มาสอบตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

 

 

intro: 

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

ที่มา: 
iad
วันที่ของข่าว: 
Thursday, March 2, 2017 - 16:30


Main menu 2

by Dr. Radut