Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

          กรุงเทพมหานครจะจัดทำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงนำร่อง 2 ฝั่ง 14 กม.        จากสะพานพระราม 7 – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2.ช่วงแผนแม่บท 2 ฝั่ง 57 กม. จากสะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีพื้นที่ในการพักผ่อนและใช้ประโยชน์ ฟื้นฟูชีวิต    คนเมืองให้มีโอกาสได้พบปะและสังสรรค์สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งโครงการนี้ยังจัดให้มีทางเลือกใหม่      ในเดินทางสัญจรโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ เรือ ราง เดิน ปั่น 

 

intro: 

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา: 
สนย.
วันที่ของข่าว: 
Tuesday, March 28, 2017 - 15:15


Main menu 2

by Dr. Radut