Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ

Primary tabs

วันที่: 
5 - 11 มิถุนายน 2562
กิจกรรม: 

เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน และข้าราชการ 5 คน รวมจำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ในการนี้ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดอากิ โอมูระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ

สถานที่: 
จังหวัดไอจิ


Main menu 2

by Dr. Radut