Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ CityNet ครั้งที่ 34 (อังคาร, ธันวาคม 6, 2016)

            ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ CityNet ครั้งที่ 34 ในฐานะรองประธานบริหาร ลำดับที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมากาติ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งการประชุมฯ ประกอบด้วยการพิจารณาการบริหารจัดการและกิจกรรมขององค์การฯ ประจำปี และการประชุมหาแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเมือง ได้แก่การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดมลภาวะทางอากาศ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในการนี้ ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมแสดงความคิด ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา และนำเสนอกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกรุงเทพมหานครในที่ประชุมฯ ด้วย

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016


Main menu 2

by Dr. Radut