Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การประชุม Southeast Asia Toilet (SEAT) Conference ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ( พุธ, มีนาคม 22, 2017)

การประชุม Southeast Asia Toilet (SEAT) Conference ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) พร้อมด้วยผู้แทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมการประชุม Southeast Asia Toilet (SEAT) Conference ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาส้วมสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ ในโอกาสนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ) ได้แสดงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองกูชิงใต้ รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ร่วมอภิปราย 

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, มีนาคม 22, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut