Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนและเยาวชนจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประจำปี 2560

         

            คณะผู้แทนและเยาวชนจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน ได้เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประจำปี ๒๕60 ระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา รับฟังการบรรยายสรุป ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ ณ วชิรพยาบาล ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เยี่ยมชมบริษัท Denso ณ โรงงานบางปะกง ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองไอจิ เป็นบริษัทผลิตระบบและส่วนประกอบยานยนต์ที่ติดตั้งจากโรงงาน (OEM) รวมถึงผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น วัดพระศรีรัตนศาลดาราม พระบรมมหาราชวัง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และชมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ สยามนิรมิตอีกด้วย ในภาพรวม คณะเยาวชนจากจังหวัดไอจิได้เรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยผ่านการพักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทยซึ่งทำให้นักเรียนมีความสุขและประทับใจกับการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กรกฎาคม 26, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut