Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ท่านควอน ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกู (พฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2017)

         

               พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ท่านควอน ยองจิน นายกเทศมนตรีเมืองแตกู คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเมืองแตกู เนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะ และลงนามความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองฉันมิตร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองแตกู เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

              เมืองแตกูเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกรุงเทพมหานคร สองฝ่ายได้กระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดียิ่งผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในระยะ 4 ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2557 เช่น การแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือน กิจกรรมเยาวชน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความปราถนาร่วมกัน ในการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองเมือง

             การลงนามบันทึกความตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นอีกวาระอันสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครหวังว่าจะได้ร่วมกับเมืองแตกูในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การจัดการการขนส่ง ซึ่งเมืองแตกูมีความโดดเด่นในด้านการจัดการการข่นส่งสาธารณะ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การศึกษา กิจกรรมเยาวชนและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน การท่องเที่ยว ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ซึ่งกรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถตามศักยภาพที่มี เพื่อประโยชน์และความสุขร่วมกันของประชาชนจากทั้งสองเมือง

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut