Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเล่นกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูต และผู้แทนหอการค้ามาเลเซีย (อาทิตย์, กันยายน 10, 2017)

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเล่นกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์กับเอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูต และผู้แทนหอการค้ามาเลเซีย ตามคำเชิญของสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล จ.ปทุมธานี

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อาทิตย์, กันยายน 10, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut