Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program (จันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017)

Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program จัดโดยองค์การ WeGO หรือ World Smart Sustainable Cities Organization

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

        ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมร่วมกับผู้แทนจากประเทศอื่น ๆ จาก 7 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City) อย่างยั่งยืน โดยมีนครเฉิงตูเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งมีการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Government การติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยใช้เทคโนโลยี Skynet ที่สามารถดูภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้ทั้งเมือง และมี Big Data Center เพื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ สำหรับคาดการณ์แนวโน้ม วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         นครเฉิงตูและกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการเมืองคล้ายคลึงกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการให้บริการประชาชนจึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut