Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงาน “2018 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศนคร

          เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงาน “2018 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับเมืองพี่เมืองน้องในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์และสมบัติที่สำคัญของแต่ละประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก

          ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำเสนอผลงาน ในเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกให้เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ทางวิถีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ประกอบไปด้วย 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชน ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีเกื้อหนุนกัน ไม่มีความแตกแยกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, ธันวาคม 3, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut