Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและผู้แทนกรุงเทพมหานคร สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการตามโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities

            เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 Mr. Paul Stevens ผู้จัดการโครงการ Prosperity Fund Future Cities และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมผู้แทนกรุงเทพมหานครจากสำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตภาษีเจริญ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และสำนักงานการต่างประเทศ ได้สำรวจพื้นที่การดำเนินโครงการตามโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities ระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าและคลองบางหลวง เพื่อศึกษาข้อมูลสนับสนุนการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนคลองบางหลวง (Transit – oriented Development (TOD) Plan : Khlong Bang Luang) และบูรณาการให้ทุกกิจกรรมของโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Future Cities เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          การสำรวจพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าและคลองบางหลวง รวมถึงพบปะกับประชาชนผู้พักอาศัยในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ได้แก่ ผู้แทนชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ และผู้แทนชุมชนกำแพงทองพัฒนา เขตภาษีเจริญ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางส่งเสริมการมี  ส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของชุมชนในพื้นที่ และการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, มีนาคม 29, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut