Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้านสื่อดิจิตอลร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ

                 เมื่อวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2562 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) ประจำปี 2562 โดยนำเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน และเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองในระดับประชาชน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการจัดทำสื่อดิจิตอล ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการจัดทำสื่อดิจิตอลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจังหวัดฟูกูโอกะ การร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ การศึกษาดูงาน ณ ทีวีบูรพา การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในกรุงเทพฯ การชมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ สยามนิรมิต เป็นต้น โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนกุฎีจีน และการศึกษาเทคนิคการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น

                 คณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดฟูกูโอกะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโลตัส โรงแรมสยามแอ็ทสยาม โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ พรชีวทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงาน และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

                  ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, กันยายน 5, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut