Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจากกระทรวงที่ดินและการวางแผนเชิงพื้นที่ สำนักงานที่ดินแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

                   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะผู้แทนจากกระทรวงที่ดินและการวางแผนเชิงพื้นที่/สำนักงานที่ดินแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ประชุมหารือในประเด็นการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักการวางผังและพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์ วิเคราะห์และวิจัย 3 สำนักการโยธา โดยนายสุรศักดิ์ วงศ์พุฒ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นผู้นำเสนอโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร. 9 ซึ่งมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของที่ดินผ่านความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงที่ดินดังกล่าวได้ และพัฒนาพื้นที่โดยการจัดสรรที่ดินใหม่ผ่านการก่อสร้างถนนและโครงการสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุมชนสำหรับอยู่อาศัยด้วยการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเจ้าของที่ดิน และเพื่อให้เป็นโครงการ Best Practice สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินอื่นๆ ต่อไป ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนออกแบบและพัฒนาเมือง ได้นำคณะลงสำรวจพื้นที่จริงในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆ ซึ่งคณะฯ มีความสนใจอย่างยิ่งในประเด็นการจัดรูปที่ดินผ่านการดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กันยายน 18, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut