Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือกับเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1/2563

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือกับเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ และนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากผลของการประชุมผู้นำเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา             โดยผู้นำเมืองหลวงที่เข้าร่วมการประชุมได้ลงนามความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนในปฏิญญากรุงเทพ ดังนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือกับเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้น เพื่อพิจารณาและกำหนดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครในบริบทอาเซียน รวมทั้งพิจารณารายละเอียดการนำเสนอผลการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานครในการประชุมผู้นำเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียนในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือกับเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral) และพหุภาคี (Multilateral) ใน ๒ ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการสร้างเมืองสำหรับ    ทุกคน (City for All) เช่น Smart Living เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ Green City และด้านเยาวชน เช่น โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน หรือโครงการ Sport School เป็นต้น โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงนำ     จุดขายของกรุงเทพมหานครมาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมและมิติด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพ โดยควรวางแผนเพื่ออนาคตสำหรับการดำเนินการ (Future scenario) ซึ่งนายขจิต ชัชวานิชย์ รอง     ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาโครงการความร่วมมือ เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับให้ชัดเจน สอดคล้องกับนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เสนอให้นำโครงการของกรุงเทพมหานครซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best practice) มาเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนกับเมืองอื่น ๆ ในตอนท้าย ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือและการนำประโยชน์ที่จะได้รับไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวพิจารณาแนวทางหรือวิธีการในการสร้างความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครและนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 14, 2020


Main menu 2

by Dr. Radut