Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การประชุม World Water-Tech Innovation Summit 2020 และการศึกษาความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองของกรุงลอนดอน

คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานคร นำโดยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา และข้าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมการประชุม World Water-Tech Innovation Summit 2020 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการประชุมที่มีผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนในการบำบัดน้ำเสีย การฟื้นฟูทรัพยากร และการนำกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งมุ่งเน้นการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดจากน้ำเสีย    

ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนของกรุงเทพมหานครได้ศึกษาการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองที่เป็นเลิศของกรุงลอนดอน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD (Transit-Oriented Development) ณ ย่าน King’s Cross และ Queen Elizabeth Olympic Park ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบหลากหลายผสมผสาน โดยมีที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำนักงาน และการใช้ประโยชน์จากที่ดินอื่น ๆ พร้อมไปกับส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน รวมถึงการแปรสภาพพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและมีอาชญากรรมให้กลายเป็นสนามแข่งขันกีฬาระดับสากลและเป็นแหล่งนันทนาการครบวงจร ด้วยการดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและดำเนินการภายใต้กฎข้อบังคับของรัฐบาลอังกฤษ 

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมการบริหารงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเมืองมิลตันคีส์ (Milton Keynes) ที่มีการพัฒนาเป็น City Lab หรือพื้นที่ทดลองสาธารณะเพื่อคนเมือง ดำเนินการโดย Catapult ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมของสหราชอาณาจักรสำหรับดำเนินงานด้านการสัญจรอัจฉริยะ ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐและเมืองต่างประเทศที่ต้องการใช้นวัตกรรมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กับภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรที่มีศักยภาพ

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 24, 2020


Main menu 2

by Dr. Radut