Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

     

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานคร

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 17 - 22 เมษายน 2556

 

 

รายชื่อเยาวชนผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

 

1.

นายณัฐ  เจนกิติวรพงศ์

 

2.

นายวสุพล  โรจนศิริปัญญากุล

 

3.

นางสาววัชรวีร์ วีระวุฒิธีร

 

4.

นางสาวแพรวา   เตชมหามงคล                

 

5.

นางสาวดรัลรัตน์ ปูรณวัฒนกุล

 

6.

นางสาวภาวิดา   เจริญเมือง

 

7.

นางสาวชนานันท์  กิตติสุบรรณ

 

8.

นายวีรภัทร  ศศิสกุลพร

 

9.

นางสาวชนากานต์  กิตติจารุจิตต์

 

10.

นายธนาดุล โรหิตรัตนะ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

 

ลำดับที่ 1

นายครองวงศ์  เพ็ญโชติรส 

 

ลำดับที่ 2

นางสาวดลนภัส  ภัทรจิรเมธา

 

 

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2556

 

       ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 คน พร้อมรายชื่อสำรองมารายงานตัววันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น.  ณ กองการต่างประเทศ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว คณะผู้จัดจะถือว่าสละสิทธิการเป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานครในการเดินทางเยือนนครฉงชิ่ง และจะเรียกเยาวชนสำรองตามลำดับต่อไป

สิ่งที่ต้องการ

                 1. เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีหนังสือเดินทางแล้วให้นำหนังสือเดินทางมายื่นพร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาแสดง หากยังไม่มี ขอให้เตรียมสะกดชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของตนเองตามที่จะปรากฎในหน้าหนังสือเดินทาง

                        2. ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านให้นำมายื่นพร้อมกับรายงานตัว

                        3. ใบขออนุญาตจากผู้ปกครองให้เดินทางตามโครงการฯ (ดาวโหลดแบบฟอร์ม) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

                        4. แต่งกายชุดนักเรียน นิสิตนักศึกษา     

 

 

                                                                               (ร่าง) กำหนดการ

 

วันเวลา

รายการ

สถานที่

26 มีนาคม 2556

 14.00 – 15.30 น.

 

รายงานตัวและรับฟังรายละเอียดโครงการ

 

กองการต่างประเทศ

สัปดาห์แรก

เมษายน 2556

09.00-16.00 น.

 

อบรมเตรียมความพร้อม และเตรียมการแสดง

 

กองการต่างประเทศ

17 - 22 เมษายน 2556

คณะฯ เดินทางเยือนจังหวัดไอจิ                    ตามกำหนดการ

จังหวัดไอจิ

ประเทศญี่ปุ่น

 

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามกำหนดการข้างต้น

นอกจากจะมีเหตุผลสมควรซึ่งคณะผู้จัดจะพิจารณาเป็นกรณีไป หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรเตรียมความพร้อมตามกำหนดการข้างต้นได้ ถือว่าสละสิทธิ์

 

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนกรุงเทพมหานครและเยาวชนจังหวัดไอจิ โดยให้โอกาส                    

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเมือง      

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่เยาวชนจังหวัดไอจิ

3. ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการสร้างสรรค์ทำกิจกรรมระหว่างสองเมือง

4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิตามกรอบข้อตกลงความสัมพันธ์

 

คุณสมบัติของเยาวชน

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร                           

      อายุระหว่าง 15 – 18 ปี

2. เป็นผู้สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่น

3. เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น

4. เต็มใจพักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น ( Home Stay )

5. สามารถเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการฯ

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดีและสุขภาพแข็งแรง

8. ไม่เคยได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิและโครงการ

      แลกเปลี่ยนเยาวชนอื่นที่จัดโดยกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่าง

      วันที่ 1 ตุลาคม  2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

9. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมและเตรียมความพร้อมกับกรุงเทพมหานครเมื่อได้รับการคัดเลือก                           

     ได้ตลอดโครงการ

 

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ

1. รับสมัคร/ส่งใบสมัครที่กองการต่างประเทศ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ www.bangkok.go.th/iad  ส่งใบสมัครไปยังอีเมล์ international.bangkok@gmail.com

3. ส่งใบสมัครผ่านโทรสารหมายเลข 0 2224 4686      

 

การคัดเลือก

1. สอบข้อเขียน

     - ภาษาไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

     - ภาษาอังกฤษ

2. สอบสัมภาษณ์และการทำกิจกรรมกลุ่ม

 

จำนวนที่รับ

            เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน

 

(ร่าง) กิจกรรมที่จังหวัดไอจิเตรียมการต้อนรับ

1. การพบผู้บริหารของจังหวัดไอจิ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการที่สำคัญ

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดไอจิ โดยการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ

     โดยการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม   วัฒนธรรม เยาวชน และสถานที่ท่องเที่ยว

3. การพักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น ( Home Stay )

 

 

การดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิประจำปี 2556

 

     

หมายเหตุ -กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

             1. กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

             2. จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่าย

             * ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

       

 

 

หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเดินทางเยือนจังหวัดไอจิเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

                     หากพบว่าการเดินทางของบุคคลนั้นมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง กรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ

                     ในการปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการของบุคคลนั้น ๆ 

 

 

วันที่ของข่าว: 
จันทร์, มีนาคม 11, 2013


Main menu 2

by Dr. Radut