Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ภารกิจส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง

      "ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง" มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการด้านงานพิธีและงานพระราชพิธี
 2. ดำเนินการด้านการรับรองการเยือนของบุคคลสำคัญ
 3. ดำเนินการด้านเอกสารต่างประเทศต่าง ๆ
 4. ดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองในต่างประเทศ

แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานพิธีการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • ดำเนินการนัดหมาย ประสานงาน ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับรองพระราชอาคันตุกะ บุคคลและคณะบุคคลจากต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายกุญแจเมือง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนพิธีการในการติดต่อและสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับต่างประเทศ
 • จัดกำหนดการและดำเนินการรับรองเอกอัครราชทูตและบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสรุปการหารือ
 • ประสานงาน กำกับการดำเนินการจัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนพิธีการ
 • ดำเนินการด้านล่าม การแปล การร่างหนังสือ จดหมายสุนทรพจน์ ข้อตกลงและบทความต่าง ๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 1. กลุ่มงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 • ดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้อง
 • ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองสำคัญในต่างประเทศ
 • ศึกษา รวบรวมข้อมูล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปร่วมประชุม หรือเยือนต่างประเทศของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองในต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


Main menu 2

by Dr. Radut