Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ภารกิจของกลุ่มงานต่างประเทศ 2

 

        "กลุ่มงานต่างประเทศ 2"  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากต่างประเทศที่มีศึกษาดูงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การจัดประชุมระหว่างประเทศและการเข้าร่วมประชุมกับองค์การระหว่างประเทศทั้งในและนอกประเทศ การอำนวยการให้กับผู้บริหารของกรุงเทพมหานครในการเดินทางไปประชุมสัมมนาต่างประเทศ การอำนวยการในการจัดงานส่งเสริมศักยภาพของเมืองเพื่อการลงทุนและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องMain menu 2

by Dr. Radut