Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ภารกิจ

          กองการต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในพิธีการมอบกุญแจเมืองแก่ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและผู้นำประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทำหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการในการประชุมนานาชาติ สรุปการประชุม แปลเอกสาร บทความ จดหมาย ข่าว วีดิทัศน์ แปลหนังสือ ตีความสัญญา โต้ตอบจดหมาย เป็นเลขานุการในการเดินทางไปต่างประเทศ ติดต่อประสานงาน เรื่องทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ รวมทั้งโครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์

"กองการต่างประเทศเป็นองค์กรนำของกรุงเทพมหานครในการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์ กลางของภูมิภาค เจริญก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำต่างๆของโลก โดยอาศัยช่องทางความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการนำโอกาสของกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่การพัฒนา
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 

 

 

 

เป้าประสงค์การพัฒนา

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆและเมืองที่มีแบบอย่างเป็นเลิศในด้านต่างๆและการเพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ

2.สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆที่จะนำไปสู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

3.เสริมสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการต่างประเทศและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ทันต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

4.เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่กรุงเทพมหานครและนำองค์ความรู้และผลงานของกรุงเทพมหานครออกสู่สากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือระหว่างเมืองและองค์กรต่างประเทศ

5.เพิ่มบทบาทงานด้านต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเวทีโลก

6.เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการประสานงานด้านพิธีทูต และความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย รวมทั้งเน้นการสร้างกิจกรรมเพื่อความร่วมมือกับชุมชนชาวต่างประเทศในประเทศไทย

 

กลยุทธ์

I. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

1. ด้านการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค พัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

2. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองและการท่องเที่ย มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยประสานความร่วมมือกับต่างประเทศผลสำเร็จคือการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลกโดยการเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เมือง

              II. กลยุทธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน

            1. ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือในกรอบความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ความสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ

            2. เปิดโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจ การค้า การเกษตร และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร ในกรอบความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศและเวทีโลก

            3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมจากเมืองพี่เมืองน้องและเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรุงเทพมหานคร

            4. การบริหารงานบุคคลและทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส มีมาตรฐาน

            5. การพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

            6. เสริมสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มบทบาทของกรุงเทพมหานครในกรอบประชาคมอาเซียนและในเวทีโลก

III. กลยุทธ์บูรณาการหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น

         มีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานครให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศMain menu 2

by Dr. Radut