Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Mayors for Peace

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อให้ตระหนักถึงสันติภาพของโลกที่ยังคงอยู่ด้วยความสามัคคีระหว่างเมืองต่างๆ ทั่วโลก วันนี้ องค์กร Mayors for Peaceเติบโตขึ้นและมีเมืองสมาชิกกว่า 7,000 เมืองจาก 161 ประเทศและภูมิภาค ทั่วโลก



Main menu 2

by Dr. Radut