Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

World Smart Sustainable Cities Organization* (WeGo)

 

ชื่อองค์การ : WeGO: World Smart Sustainable Cities Organization *

ความเป็นมา : องค์การ WeGO (World e-Government Organization) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้าน e-Government และปรับปรุงประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเมือง ต่อมาเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อองค์การเป็น World Smart Sustainable Cities เพื่อให้ตรงตามพันธกิจหลักขององค์การที่ต้องการสร้างความยั่งยืนอย่างชาญฉลาดให้กับเมืองสมาชิก โดยมีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เมืองสมาชิกได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน e-Government การหาแนวทางการเติบโตด้านเทคโนโลยีสีเขียว การบริหารเมืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส และการแก้ไขปัญหาความแตกต่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการให้คำปรึกษาด้าน e-Government การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างเมืองสมาชิก การฝึกอบรม และการมอบรางวัลแก่เมืองที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง  

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

WeGO | World Smart Sustainable Cities Organization

Seoul Global Center 7F

38 Jongro, Jongno-gu, Seoul, Korea 03188

Tel: +82 (0)2 720 2934
Fax: +82 (0)2 720 2939
Email: earl@we-gov.org   Website: www.we-gov.org

เมืองสมาชิก : สมาชิกเต็มรูปแบบ จำนวน 61 เมือง

ลักษณะการเป็นสมาชิก : สมาชิกเต็มรูปแบบเสียค่าสมาชิกรายปีเป็นเงิน 6,500 ดอลล่าร์สหรัฐ (เริ่มชำระเมื่อปี 2556)

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยองค์การ WeGO :

 1. การประชุม Inaugural Assembly of World e-Government Organization 2010 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2553 ณ กรุงโซล โดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศุภชัย ตันติคมน์) เป็นหัวหน้าคณะ
 2. องค์การ WeGO ส่งคณะที่ปรึกษาด้าน IT จำนวน 2 คน เยือนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ CeDS ที่เป็นการวัดประเมินระดับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและให้บริการของภาครัฐและการเสนอเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของเมือง (Toolkit) และหารือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 3. การประชุม The Asia-Pacific Regional Forum on e-Government, Smart Cities, and Digital Societies for Sustainable Development ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ โดยผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและกองการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
 4. การประชุม The 2nd Asia-Pacific Regional Forum on Sustainable Smart Cities and e-Government ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลและกองการต่างประเทศเข้าร่วมประชุม
 5. โครงการอบรม WeGO e-Government Training 2016 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2559 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และกองการต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ
 6. โครงการอบรม WeGO e-Government Training Program 2017: Seoul Program ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้แทนจากสำนักผังเมือง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมโครงการ
 7. การประชุม The 4th WeGO General Assenbly 2017 ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ แคว้นอูลยานอฟสค์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) เป็นหัวหน้าคณะ
 8. การประชุม The 3rd Asia-Pacific Regional Forum on Smart Cities and e-Government เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ) ร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมช่วง High-level roundtable discussion on smart sustainable cities
 9. โครงการ Chengdu WeGO Asia Regional Office Smart City & e-Government Training Program ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้แทนจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ
 10. โครงการอบรม WeGO Smart Sustainable Cities Training Program ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้แทนจากสำนักผังเมือง และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมโครงการ
 11. โครงการอบรม Joint Workshop for Smart Sustainable Cities and e-Government 2018 ระหว่างวันที่ 7-14 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต : การประชุมและโครงการการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

* จากมติในที่ประชุม

The 4th WeGO GA, 28.06.17

 Main menu 2

by Dr. Radut