Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ

 

ปี 2562

 1.  นางสาวปวริศา ศิริธนาพิพัฒน์ - โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 2. นายฐิติกร ฉัตรกุล ณ อยุธยา - โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 3. นายปริยพงศ์ วิรัตติยา - โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 4. นางสาวปภาภัทร ยิ้มน้อย - โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 5. นายเจตนา เรนกิโฟ โอซึกะ - โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 6. นางสาวดบัสวินี บุตรสุภาพ - โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 7. นางสาวกชกร บุตรโคตร - โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

 8. นายศุภเชตฐ์ แจ่มใส - โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 9. นางสาวสุนิตา เต้าโคกสูง - โรงเรียนนาหลวง

 10. นางสาวสุกัญญา ลิ้มกลาง - โรงเรียนนาหลวง

 11. นางสาวชนัญธิณา วิไลวัลย์ - โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

 12. นางสาวมนัญชยา วิลัยพิทย์ - โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

 13. นายปัณณวิชญ์ พูลสวัสดิ์ - โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

 14. นางสาวปณิตา พิชิตหฤทัย - โรงเรียนราชิน  

 1. นางสาวนันท์นภัส เจริญชัยปิยกุล - โรงเรียนราชินีบน

 2. นางสาวพิชญา ปรมาเวศ - โรงเรียนสตรีวิทยา

 3. นางสาววรรณกร อึ้งวิริยะสกุล - โรงเรียนสตรีวิทยา

 4. นายชนัต ชาญเดชรัตนะ - โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

 5. นางสาวอาณัญชา โลหะประดิษฐกร - โรงเรียนกว่างเจ้า

 6. นางสาวมาเรียม อาห์เหม็ด มาห์มูด - โรงเรียนนานาชาติ เเพนเอเชีย

ปี 2560

 1. นายชาติชาย ชาวสวย  โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

 2. นายมัชฌิมา ศักดิ์วงศ์  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 3. นางสาวจิดาภา พรลักษณะเจริญ  โรงเรียนสตรีวิทยา

 4. นางสาวพิมพ์ลภัส โพธิพิภัทรกุล  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 5. นางสาวกันตา สุดสวาท  โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

 6. นางสาวสุดารัตน์ เพิ่มพูน  โรงเรียนนาหลวง

 7. นางสาวโชษิตา ตั้งจิตวิไลกุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 8. นางสาวชญากชมน บุญสนอง  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมป์

 9. นายธนกร วีระมโนกุล  โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 10. นางสาวณิชาภา ธานินทร์ธราธาร  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)

 11. นางสาวคุณิตา โสภณธนารักษ์  โรงเรียนหอวัง

 12. นางสาวเพลงพิชญ์ ศังขวณิช  โรงเรียนหอวัง

 13. นายประพนธ์ กนกลดารมย์  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 14. นางสาวโยษิตา  อำพันทอง  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

 15. นายกองทัพ แย้มสืบพันธุ์  โรงเรียนทวีธาภิเศก

 16. นายศุภกร พัฒนวศิน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 17. กรวี ธรรมธร - รายงานไอจิ

 18. นางสาวญาดา หอมขจร  โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

 19. นางสาวศุภิสรา จรัญวาศน์  โรงเรียนประชาคมนานาชาติ

 20. นายศุภณัฐ ธรรมประวิตร โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์Main menu 2

by Dr. Radut