Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าพบผู้แทนกรุงเทพมหานคร

             วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นำโดย นาย Jean-François GOUMY ทูตพาณิชย์ และผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและพาณิชย์สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Business France) ประจำประเทศไทย  ได้เข้าพบกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และนายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดงานสัมมนาเมืองอัจฉริยะ ไทย - ฝรั่งเศส (Thai - French Smart City) ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel เขตสาธร กรุงเทพมหานคร และทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินงานและแผนการในอนาคตเกี่ยวกับโครงการ Smart City ของกรุงเทพมหานคร
            ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานงานสัมมนาเมืองอัจฉริยะ ไทย - ฝรั่งเศส (Thai - French Smart City) ซึ่งเกี่ยวกับหัวข้อการสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) สาธารณูปโภคอัจฉริยะ (Smart Utilities) ได้แก่ พลังงาน คุณภาพอากาศ น้ำ การบริหารจัดการขยะ และอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) และส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยีและความรู้ ความชำนาญ (Know - how) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ทั้งนี้ผู้แทนกรุงเทพมหานครจะได้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤษภาคม 28, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut