Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on Global Cities

         

การประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on Global Cities

 

 

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561

 

 

ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

 

 

--------------------------

                   ดร. วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม Mayor’s Roundtable และการประชุม Chicago Forum on Global Cities ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา  

                   การประชุม Mayor’s Roundtable เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ Chicago Council on Global Affairs นครชิคาโก เป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำและผู้แทนเมืองต่าง ๆ อาทิ นายกเทศมนตรีกรุงวอร์ซอ (โปแลนด์) นายกเทศมนตรีเมืองซูริก (สวิตเซอร์แลนด์) นายกเทศมนตรีเมืองฮัมบูร์ก (เยอรมนี) นายกเทศมนตรีเมืองติฮัวนา (เม็กซิโก) เป็นต้น โดยมี Mr. Rahm Emanuel นายกเทศมนตรีนครชิคาโก เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ Mr. Ivo Daalder ประธาน Chicago Council on Global Affairs โดยการประชุม Mayor’s Roundtable ในครั้งนี้ มุ่งเน้นหาค้นหาแนวทางดำเนินงานของเมืองเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม รอบด้าน และครอบคลุม (Inclusive growth) ซึ่ง ดร. วัลลภฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนนโยบายการเติบโตอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจากสถานที่จริงให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับรัฐบาล นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในกรุงเทพมหานครโดยมีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อใช้สำหรับให้บริการแก่แรงงานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีนโยบายเรียนฟรีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่แรงงานต่างด้าวและผู้อพยพในพื้นที่ 

                   ในส่วนของการประชุม Chicago Forum on Global Cities ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ Revel Fulton Market นครชิคาโก เป็นการประชุมนานาชาติซึ่งเป็นการอภิปรายถึงบทบาทของเมืองทั่วโลกและวิธีการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลก โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมโยงและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับเมืองของตนเอง ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Chicago Council on Global Affairs และ Financial Times โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการปกครองมหานครที่ควรกำหนดยุทธศาสตร์ที่หลากหลายในการให้บริการประชาชน เช่น รูปแบบการขนส่งในเมือง การวางผังเมือง เป็นต้น อีกทั้งต้องมีการบูรณาการประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการของประชาชน การขนส่ง ความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อที่แต่ละเมืองจะได้นำไปประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมและเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่เมืองจะต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ เช่น การบริหารทรัพย์สินสาธารณะ การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การลงทุนเพื่อนวัตกรรมสีเขียวในอนาคต การสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ     

  

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, มิถุนายน 6, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut