Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศได้เปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ

  สำนักงานการต่างประเทศได้เปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ

           ทั้งนี้ นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศได้กล่าวรายงานต่อรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัด กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและส่วนราชการฯของกรุงเทพมหานครต่างเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานการต่างประเทศย่อมมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของบุคลากรกรุงเทพมหานครในหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศ อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติภารกิจด้านต่างประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

           ต่อจากนั้น นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับงานการต่างประเทศ โดยกล่าวว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ เพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้พัฒนาเท่าเทียมกับต่างประเทศต่อไปได้ และทำให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่ “การเป็นมหานครแห่งเอเชีย”ภายใน ปี พ.ศ.2575

           การอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ เช่น สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบการจัด Roadshow สำนักการศึกษา ที่จัดการเชื่อมความสัมพันธ์กับต่างประเทศผ่านครูและนักเรียน สำนักสิ่งแวดล้อมปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก รวมถึงสำนักพัฒนาสังคมที่นำสินค้าไปเผยแพร่หรือจำหน่าย จะเห็นว่างานด้านการต่างประเทศอยู่ในทุกองค์กร ดังนั้น เรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และขอขอบคุณวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มาให้ความรู้ ทำให้กรุงเทพมหานครได้รับองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และยกระดับให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้มากขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้อันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้พัฒนางานของตนเองและหน่วยงานต่อไป

 

 

วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มิถุนายน 26, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut