Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน กับกรุงโซล

2562

 1. นางสาวกัญจน์อมล นาเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. นางสาวชาริสา ก่อเกียรติตระกูล โรงเรียน Bangkok Advent School
 3. นางสาวนิรินธนา มั่นสุทธิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
 4. นางสาวณัฐสุภรณ์ วอทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 5. นางสาวณัฐกานต์ คล้ายแก้ว โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 6. นางสาวสิริวิมล บุญถนอม โรงเรียนศึกษานารี
 7. นายจิรายุ จรีชัยโยธิน โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร
 8. นางสาวทอทอง ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 9. นางสาวพุทธิมา เดชคำนิล โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 10. นางสาวปรายฟ้า ชุ่มจิตต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 11. นางสาวฐานิตา จันกระหวัด โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 12. นางสาวชนิสรา กิจศรีโสภณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินู ปถัมภ์
 13. นางสาวสริตา ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนสิริรัตนาธร
 14. นายดนุนัย โพธิกุดไสย โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 15. นางสาวอัญชิสา บุญนำ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 1. นายธนดล ธิติธาตรีนนท์ โรงเรียนนาหลวง
 2. นางสาวณัฐนันท์ โนนสูง โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 3. นายธนภัทร นฤนิรนาท โรงเรียนเทพศิรินทร์
 4. นางสาวลภัสรดา ด้วงพิบูลย์ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 5. นายอติวิชญ์ เมฆตะวันฉาย โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 6. นางสาวแจ่มจิรา มูลศรีสุข โรงเรียนวัดราชโอรส
 7. นายอาทิตย์ นิลน้อยศรี โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 8. นางสาวณิชาภัทร ยงค์วิบูลศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลั
 9. นายภูริช คงบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์
 10. นางสาวศิริมาพร อภิญญาณสัจจะ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 11. นางสาวอุษมา อึ้งมีเจริญสุขดี โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 12. นางสาวพรรณิษา เสนาบุตร       โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 13. นางสาวอริสรา จาติเทศะ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 14. นางสาวจณิสตา พิมพ์จันทา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 15. นางสาวเพ็ญพิมล วิวัฒน์ศรี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

2561

 1. นางสาวอภัทชา พังชาลี โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 2. นายบุลากร หลิวนำชัย โรงเรียนทวีธาภิเศก
 3. นางสาวสนิทพิมพ์ แสนทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิ
 4. นางสาวชวิศา ทรัพย์พ่วง โรงเรียนสามเสนวิทยาลั   -  PDF
 5. นางสาวประภัสสร ตับไหว โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
 6. นางสาวภรไพลิน เปี่ยมสอาด โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 7. นายอัคนียุทธ โถน้อย  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 8. นางสาวอภิชญา ศรีนิธิชญานนท์  โรงเรียนศึกษานารี
 9. นางสาวชุติภาดา เศรษฐสุข    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 10. นางสาวธรียาพร พูลศักดิ์    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 11. นางสาวรัตติยา ใจเลิศ    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 12. นายวนิชคุณ สระทองมี   โรงเรียนนาหลวง 1 2
 13. นายตรีเพชร รุ่งเจริญประสิทธิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. นางสาวกุลณัฐ แสงมาน    โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
 15. นางสาวสมฤดี ดอเลาะ   โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

   

 1. นายรชานนท์ มาใจหาญ   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
 2. นายณัฐฐา ศรีจูมพล โรงเรียนนาหลวง
 3. นางสาวลลิกานต์ เจิมจำรูญ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 4. นางสาวนวรจน์ วงษ์ศิลป์  โรงเรียนนาหลวง
 5. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดคำตัน  โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
 6. นางสาวชนิกานต์ มาลาวงษ์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
 7. นายวิกร ขำใจ   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 8. นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 9. นางสาวพรพรรณ คำสิงห์   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
 10. นางสาวณัฐวรา โลหะประดิษฐกร  โรงเรียนกว่างเจ้า
 11. นางสาวศุภัชฌา พงศ์พัฒนหยก     เตรียมอุดมศึกษา
 12. นางสาวกิตติยา ปานทอง  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
 13. นางสาวรัญชิดา สุขใจ   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 14. นางสาวนัฐพร อินทนา  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ         
 15. นางสาวนิชานันท์ แย้มสีบัว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (1) (2) (3) (4)

 Main menu 2

by Dr. Radut