Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน กับกรุงโซล

2561

 1. นางสาวอภัทชา พังชาลี โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

 2. นายบุลากร หลิวนำชัย โรงเรียนทวีธาภิเศก

 3. นางสาวสนิทพิมพ์ แสนทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิ

 4. นางสาวชวิศา ทรัพย์พ่วง โรงเรียนสามเสนวิทยาลั   -  PDF

 5. นางสาวประภัสสร ตับไหว โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

 6. นางสาวภรไพลิน เปี่ยมสอาด โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 7. นายอัคนียุทธ โถน้อย  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 8. นางสาวอภิชญา ศรีนิธิชญานนท์  โรงเรียนศึกษานารี

 9. นางสาวชุติภาดา เศรษฐสุข    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 10. นางสาวธรียาพร พูลศักดิ์    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 11. นางสาวรัตติยา ใจเลิศ    โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 12. นายวนิชคุณ สระทองมี   โรงเรียนนาหลวง 1 2

 13. นายตรีเพชร รุ่งเจริญประสิทธิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 14. นางสาวกุลณัฐ แสงมาน    โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

 15. นางสาวสมฤดี ดอเลาะ   โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

   

 1. นายรชานนท์ มาใจหาญ   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส

 2. นายณัฐฐา ศรีจูมพล โรงเรียนนาหลวง

 3. นางสาวลลิกานต์ เจิมจำรูญ  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 4. นางสาวนวรจน์ วงษ์ศิลป์  โรงเรียนนาหลวง

 5. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดคำตัน  โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

 6. นางสาวชนิกานต์ มาลาวงษ์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

 7. นายวิกร ขำใจ   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

 8. นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

 9. นางสาวพรพรรณ คำสิงห์   โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

 10. นางสาวณัฐวรา โลหะประดิษฐกร  โรงเรียนกว่างเจ้า

 11. นางสาวศุภัชฌา พงศ์พัฒนหยก     เตรียมอุดมศึกษา

 12. นางสาวกิตติยา ปานทอง  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

 13. นางสาวรัญชิดา สุขใจ   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

 14. นางสาวนัฐพร อินทนา  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ         

 15. นางสาวนิชานันท์ แย้มสีบัว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (1) (2) (3) (4)

 

 

 

 

 

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut