Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม the 6th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

           พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกรุงเทพมหานครจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม the 6th  Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์   ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำเมืองหลวงของภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

           โดยในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      (นายเกรียงพล พัฒนรัฐ) ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกแด่ นาย ตัน ชวน-จิน (Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Eco CC Bukit Panjang หรือศูนย์กิจกรรมชุมชนที่เป็นตึกประหยัดพลังงานและดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน และ เขื่อน Marina Barrage เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำ การป้องกันน้ำท่วมและนิทรรศการยุทธศาสตร์การพัฒนาสิงคโปร์อย่างยั่งยืน

            ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เป็นการประชุม the 6th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals ณ อาคารรัฐสภา โดยมีหัวข้อหลักคือ การเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (Resilience & Innovation) ประกอบไปด้วย 4 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1: ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ (Community Resilience)

วาระที่ 2: การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resource Management)

วาระที่ 3: เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Smart Technologies for sustainable environment)

วาระที่ 4: การประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม the 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals ในปี พ.ศ. 2562

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ด้วยการร่วมนำเสนอในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้” (Community Resilience) ผ่านประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนกรุงเทพมหานครใน 3 รูปแบบ คือ 1.การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ จากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่งพื้นที่เขตบางขุนเทียน 2.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากประเด็นปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อปลูกที่อยู่อาศัยบริเวณคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร 3.การเปลี่ยนแปลงด้านคน ผ่านโครงการ “เฟรน ทู เฟรน” ซึ่งจะพบว่าในหลาย ๆ ครั้ง การบริหารจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ดังนั้น การเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้ จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีความสุขยั่งยืนต่อไป

           ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมพิธีลงนามในปฏิญญาสิงคโปร์และพิธีส่งมอบกุญแจให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม the 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals ในปี พ.ศ. 2562 อีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 5, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut