Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)

 

ชื่อองค์การ : United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)

ความเป็นมา : เป็นองค์การระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกภายใต้องค์การ Metropolis ที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ในสมัยนายอภิรักษ์
โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : เพื่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ระหว่างเมืองสมาชิกต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเพื่อเพิ่มบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นโดยการรวมกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการต่อรองกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UN, WHO, World Bank, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และ NGO

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

UCLG ASPAC
Jakarta Capital City Government Office

(City Hall of Jakarta) Building E, 4th Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Central Jakarta 10110
INDONESIA

โทรศัพท์ +62-813-1128-7863
โทรสาร +62-21-389-01-802

เมืองสมาชิก : สมาชิก จำนวน 139 เมือง/หน่วยงาน

ประกอบด้วย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 52 แห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 42 แห่ง
ภูมิภาคแปซิฟิก จำนวน 8 แห่ง
ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 37 แห่ง

ลักษณะการเป็นสมาชิกของกรุงเทพมหานคร : สมาชิกจากการเสียค่าสมาชิกรายปีให้องค์การ Metropolis เป็นเงิน ๖,๕92 ยูโร

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร : การประชุม ASEAN Mayors Forum (AMF)

  1. ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองมากัสซาร์ จังหวัดสุลาเวสีใต้ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่า-ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ
  2. ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมอื่น ๆ

  • การประชุม UCLG Culture Summit 2017 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนางวรรณวิไล
    พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมฯ

โครงการฝึกอบรม

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “2018 E-Commerce Training Workshop” ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2561 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีข้าราชการจากพัฒนาสังคมเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต :

  1.  การประชุม UCLG ASPAC Congress 2018 ครั้งที่ 7 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2561 ณ เมืองสุราบายา จังหวัดชวาตะวันออก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  2. การประชุม ASEAN Mayors Forum (AMF) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2562

  3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยองค์การ UCLG ASPAC ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut