Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

Asia Smart City Conference (ASCC)

ชื่อองค์การ (เครือข่าย) :  การประชุม Asia Smart City Conference

ความเป็นมา : การประชุม Asia Smart City Conference เป็นการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นโดยเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวทีสำหรับผู้แทนเมืองในภูมิภาคเอเชีย ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่น และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และการดำเนินงานที่เป็นเลิศในการสร้างเมืองที่ชาญฉลาด (Smart City) โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เมืองในภูมิภาคเอเชียที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเมืองโยโกฮามา ผู้แทนภาครัฐบาลและเอกชนของประเทศญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับรัฐบาล เมือง และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ : City of Yokohama 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama 231-0017 Japan

เมืองสมาชิก : -

ลักษณะการเป็นสมาชิก :   สมาชิกเครือข่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี  

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยเมืองโยโก-  ฮามา :

  1. การประชุม The 2nd Asia Smart City Conference (ASCC) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) เป็นหัวหน้าคณะ
  2. การประชุม The 3rd Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) เป็นหัวหน้าคณะ
  3. การประชุม The 4th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) เป็นหัวหน้าคณะ
  4. การประชุม The 5th Asia Smart City Conference ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) เป็นหัวหน้าคณะ

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต : การประชุม The 7th Asia Smart City Conference ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นMain menu 2

by Dr. Radut