Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

C40 Cities Climate Leadership Group

 

ชื่อองค์การ : C40 Cities Climate Leadership Group(กลุ่มเมืองใหญ่ผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศ)

ความเป็นมา : กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเมืองใหญ่ผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศตามคำเชิญของ Mr. Ken Livingstone นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดำเนินงานของเมืองใหญ่ที่ให้คำมั่นในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน ประธาน C40 คนปัจจุบันคือ Ms. Anne Hidalgo, Mayor of Paris มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2562

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

Regional Director for South East Asia and Oceania

Tel.: +65 9857 5832

E-mail: mballesteros@c40.org

Website: www.c40.org

เมืองสมาชิก : เมืองสมาชิกเครือข่าย (Affiliated Cities) จำนวน 96 เมือง

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยองค์การ C40 :

 1. การประชุม The 2nd C40 Large Cities Climate Summit ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เป็นหัวหน้าคณะ
 2. การฝึกอบรม C40 Workshop on Transport and Congestion ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อเดือนธันวาคม 2550 โดยนายอรวิทย์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม
 3. การประชุม C40 Tokyo Conference on Climate Change ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2551 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะ
 4. การประชุม The 3rd C40 Large Cities Climate Summit ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2552 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. ประกอบ จีรกิติ) เป็นหัวหน้าคณะ
 5. การประชุม C40 London Waste Workshop: A Toolbox for Building a Sustainable Solid Waste Workshop ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2553 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) เป็นหัวหน้าคณะ
 6. การประชุม C40 Berlin Workshop: Strategies for Highly Efficient Cities ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เป็นหัวหน้าคณะ
 7. การประชุม C40 Deltas in Times of Climate Change Conference ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2553 ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพรเทพ เตชะไพบูลย์) เป็นหัวหน้าคณะ
 8. การประชุม C40 Hong Kong Workshop: Low Carbon Cities for High Quality Living ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่) เป็นหัวหน้าคณะ
 9. การประชุม C40 Basel Workshop on Sustainable Infrastructure Financing ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2554 ณ เมืองบาเซิล สมาพันธรัฐสวิส โดยนางรสสุคนธ์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง เป็นหัวหน้าคณะ
 10. การประชุม The 4th C40 Large Cities Climate Summit ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2554 ณ นครเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) เป็นหัวหน้าคณะ
 11. การประชุมเชิงปฏิบัติการ C40 Workshop on Climate Adaptation Risk Assessment (C40 Connecting Delta Cities) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2556 ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ (นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์) เข้าร่วมประชุม
 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ C40 Connecting Delta Cities (CDC) Network Workshop ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2558 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ สิงคโปร์ โดยมีผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ (นายวิษณุ เจริญ) เข้าร่วมประชุม
 13. การประชุม The 4th International Climate Change Adaptation Conference (Adaptation Futures Conference) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้แทนจากสำนักการระบายน้ำ (นายวิษณุ เจริญ) เข้าร่วมประชุม (สนน. ดำเนินการเสนอเรื่องเอง)

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต : ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(สถานะ กรกฎาคม 2561)

 

 Main menu 2

by Dr. Radut