Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สมาคมนักธุรกิจปักกิ่งเข้าหารือ ผว.กทม.ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย นำโดยนายธนกร
สิริบุญสุข รองนายกสมาคมฯ นำคณะจากสมาคมฯ และนายหงลุ่ย ฮู๋ (Mr. Hongrui Hu) ที่ปรึกษาอาวุโส แผนกการลงทุนและการพัฒนา บริษัท การลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เสฉวนเอเวอร์ไบรท์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแนะนำตัวและแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อแนะนำสมาคมฯส่วนการเยือนในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำผู้แทนจากบริษัท การลงทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เสฉวนเอเวอร์ไบรท์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทลูกของกลุ่มบริษัท Sichuan Energy Industry Investment Group จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ การผลิตพลังงานทดแทนที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล การกำจัดขยะอันตรายในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ สมาคมฯ แสดงเจตนารมณ์ในการแสวงหาความสัมพันธ์ทางธุรกิจในอนาคตกับกรุงเทพมหานคร โดยตัวแทนจากบริษัทฯ ประสงค์ยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในโครงการเตาเผาขยะและโครงการผลิตพลังงานจากขยะ โดยใช้นวัตกรรมทั้งจากประเทศจีนและต่างประเทศ ในการนี้ ผู้แทนบริษัทฯ ได้ขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกรุงเทพมหานครและสานโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต
 

           ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส บริษัทใดที่ประสงค์จะยื่นซองประมูลจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการบนพื้นฐานของความเสมอภาค เท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมแก่ทุกบริษัท

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 30, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut