Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities Programme (GFCP

               ผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities Programme (GFCP) กับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย UN - Habitat และ Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) ในการประชุม Planning Charrette on Transport and Resilience Challenges in Bangkok, Thailand เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐบาล นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโครงการด้านการวางผังเมือง การขนส่งและการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการนำร่องที่เตรียมการดำเนินการตามกรอบโครงการ GFCP ในกรุงเทพมหานคร 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการขยายเส้นทางการเดินเรือคลองภาษีเจริญตามเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งผสมผสานหลายรูปแบบล้อ-ราง-เรือ (Multi - modal transportation) 

2) โครงการระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง (Data Centre)

3)โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์ฝน (Developing a rain forecasting system)ของสำนักการระบายน้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบ real time model ในการจัดการระบายน้ำ 

                 ในโอกาสดังกล่าว นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 19 เมืองที่ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ Prosperity Fund Global Future Cities Programme (GFCP) และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หยิบยกปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหา ทั้งในประเด็นการระบายน้ำ การพัฒนาเมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience City) และปัญหาจราจร เนื่องจากปัญหาของกรุงเทพมหานครต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การกำหนดทางเลือกการแก้ไขปัญหาจราจรควรคำนึงถึงระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดคือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในตอนท้ายได้กล่าวขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Mr. Paul Stevens ผู้จัดการโครงการ Prosperity Fund Future Cities กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นทุกคน โครงการดังกล่าวจะขับเคลื่อนไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการแสดงความเห็นและร่วมมือกันดำเนินการให้โครงการก้าวหน้าได้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ที่มา: 
iao.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กันยายน 5, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut