Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ANMC 21

The Asian Network of Major Cities 21 (ANMC 21)
การประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21

ความเป็นมา :

       การประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 (The Asian Network of  Major Cities 21 หรือ ANMC 21) ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของผู้บริหาร กรุงโตเกียว กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงนิวเดลี และกรุงโซล มีความเห็นพ้องในการจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชียขึ้น

 

วัตถุประสงค์ :

       การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์และการดำเนินการร่วมระหว่างเมืองต่างๆ และโดยเชิญผู้แทนระดับผู้ว่าราชการเมืองนายกเทศมนตรี และรอง-นายกเทศมนตรีจากนครหลวงของเอเชียเข้าร่วมประชุม

 

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ:

Headquarters of the Governor of Tokyo,

Tokyo Metropolitan Government ,

8-1, Nishi-Shinjuku 2-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-8001 JAPAN

Tel : 81-3-5388-2233

Fax: 81-3-5388-1215

 

เมืองสมาชิก:

        มีจำนวน 13 เมือง ได้แก่ กรุงนิวเดลี กรุงฮานอย กรุงจาการ์ต้า กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงมะนิลา กรุงโซล กรุงไทเป กรุงโตเกียว กรุงย่างกุ้ง สิงคโปร์ กรุงอูลานบารตอร์ เมืองทอมส์ และกรุงเทพมหานคร

(กรุงปักกิ่งได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 2 กันยายน  2548)

 

ลักษณะการเป็นสมาชิกของกรุงเทพมหานคร

 สมาชิกอย่างเป็นทางการ : ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

 สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการ : มิได้เป็นสมาชิกแต่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวาระโอกาสต่าง ๆ

 

กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา:

       1.     เข้าร่วมการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 (The Plenary Meeting of The Asian Network of Major Cities 21 : ANMC 21) มาแล้ว 6 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2544- 2556

2.     การประชุมระดับปฏิบัติการของการประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชีย 21

2.1.   กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปฏิบัติการของการประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 ครั้งที่ 1 (The 1st  Working Level Meeting of The Asian Network of Major Cities 21 : ANMC 21) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2549 ณ Center Point ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

2.2.   กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับปฏิบัติการของการประชุมเครือข่ายเมืองใหญ่ของเอเชีย 21 ครั้งที่ 4 (The 4th  Working Level Meeting of The Asian Network of Major Cities 21 : ANMC 21) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพฯ

3.     การประชุมโครงการร่วม (Joint Project)

3.1.   กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโครงการร่วมในเรื่อง Countermeasures to Combat Infectious Disease ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมอโรมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

3.2.   กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการร่วมในเรื่อง The Asian Crisis Management Conference ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจะเข้าร่วมในอนาคต

  1. เข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งที่ 13 ในเดือนกันยายน 2557 ณ เมืองทอมส์ สหพันธรัฐรัสเชีย
  2. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 10th Confernce of Countermeasures to Combat Infectious ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558

 

          Link :  http://www.anmc21.orgMain menu 2

by Dr. Radut