Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

CITYNET

 

 

CITYNET (องค์กรเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาคว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเอเชียและแปซิฟิก)

ชื่อองค์กร : CityNet

ความเป็นมา : กรุงเทพมหานครเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเมื่อปี 2535 ในสมัย ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 มีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรความร่วมมือส่วนภูมิภาคภายใต้การริเริ่มของคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN-ESCAP) ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน
 • ในปี 2556 สำนักงานเลขานุการย้ายไปตั้งอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และนายกเทศมนตรีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานองค์กรฯ
 • กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร Citynet ตั้งแต่ปี 2535  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานองค์กรฯ หลายสมัย ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน (การเลือกตั้งครั้งหลังสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556) 
 • องค์กร Citynet ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ผ่านบริการหลัก ๆ 4 รูปแบบ คือ การฝึกอบรม (Training)   การประชุมสัมมนา (Seminars and Forum) การให้บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Technical Advisory Services -TAS) และโปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมืองที่กำลังพัฒนา (Technical Cooperation among Cities of Developing Countries – TCDC) ได้แก่การศึกษาดูงานระหว่างเมืองสมาชิก การส่งทีมงานที่ปรึกษาจากเมืองหนึ่งมายังอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาในการ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ผ่านบริการหลัก ๆ 4 รูปแบบคือ การฝึกอบรม (Training) การประชุมสัมมนา (Seminars and Fora) การให้บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Technical Advisory Services -TAS) และโปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมืองที่กำลังพัฒนา (Technical Cooperation among Cities of Developing Countries – TCDC) ในลักษณะของการศึกษาดูงานระหว่างเมืองสมาชิก การส่งทีมงานที่ปรึกษาจากเมืองหนึ่ง
มายังอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การจัดประชุมสัมมนา การฝึก อบรม ฯลฯ

 ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (ย้ายสำนักงานเลขานุการจากเมืองโยโกฮาม่า
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2556)

โทรศัพท์ +81-92-733-5686

โทรสาร +81-92-733-5680

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

 เมืองสมาชิก : 

สมาชิกสมบูรณ์แบบ (Full Member) จำนวน 88 เมือง

สมาชิกสมทบ (Associate Members) จำนวน  49 หน่วยงาน

 

ปัจจุบัน องค์กร Citynet มีสมาชิกกว่า 100 รายจากยี่สิบกว่าประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก สมาชิกที่มีสถานะเป็นกรรมการบริหารองค์การคือ Seoul, Bangkok, Makati, Yokohama, Surabaya, Busan, Colombo, Dhaka Noth City, Urban Community of Greater Lyon, Incheon, Asian Coalition of Housing Rights ( Thailand ), Municipal Association of Nepal, Nago        

ปี 2556 กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รองประธานบริหารอันดับ 1 

 

ลักษณะการเป็นสมาชิกของกรุงเทพมหานคร : ปัจจุบันเสียค่าธรรมเนียมรายปี จำนวน 6,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 227,500 บาท)

 

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร :

กิจกรรมของกรุงเทพมหานครกับ Citynet ประกอบด้วย

- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การฯ เป็นประจำทุกปี

- การเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร อาทิ การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การวางผังเมือง การจราจร โดยการอบรมส่วนใหญ่จัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และบางครั้งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดยเมืองสมาชิก Citynet และประชา สัมพันธ์ผ่านมาทางองค์การ Citynet 

- การเข้าร่วมการประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองในด้านต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร อาทิ การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การวางผังเมือง การจราจร โดยการประชุมสัมมนาส่วนหนึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การฯ และการประชุม สัมมนาบางส่วนจัดขึ้นโดยเมืองสมาชิก Citynet

- การจัดการศึกษาดูงานให้กับเมืองสมาชิก Citynet เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองสมาชิกส่วนใหญ่มีความสนใจศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

 

การประชุมที่จัดขึ้นโดย CityNet ที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วม

 • ปี 2548 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 21 และการประชุมใหญ่สามัญ (General Council)  ในการประชุม Citynet Congress 2005 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2548  ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ปี 2549 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 22 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลดปริมาณขยะในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกและการสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างเมืองต่อเมืองในยุโรปและเอเชีย ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2549 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
 • ปี 2550 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 23 และการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องการสุขาภิบาลน้ำเพื่อปวงชน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2550 ณ เมืองมากาติ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปี 2551 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 24 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ณ เมืองชางวง (Changwon) สาธารณรัฐเกาหลี
 • ปี 2552 การประชุม  Citynet Congress 2009 ซึ่งประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ครั้งที่ 25 การประชุมใหญ่สามัญองค์การ Citynet ครั้งที่ 6 การประชุมทางวิชาการคู่ขนานเรื่อง “Making Public-Private Partnership Work”, “Public Forum on Combating Global Warming”และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ครั้งที่ 26 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2552
 • ปี 2553 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 27 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ เมืองโยโกฮาม่า  ประเทศญี่ปุ่น
 • ปี 2554 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ Citynet ครั้งที่ 28 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 และการสัมมนาระหว่างประเทศเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ
 • ปี 2555 การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ CITYNET ครั้งที่ 29 เรื่องการทบทวนและการปรับโฉมองค์การ Citynet รวมทั้งการฉลองครบรอบ 25 ปีขององค์การ Citynet ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ปี 2556 การประชุม The 7th CITYNET Seoul Congress 2013 และประชุม General Council, The 30th Session of the Executive Committee of CITYNET และ The 31st Session of the Executive Committee of CITYNET ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • ปี 2557 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนกรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุม Ex Com สัมมนาระหว่างประเทศ หัวข้อ the Future of Sustainability in Asian Cities และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ปี 2560 ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม East Asia Sumit High- LevelSeminar on Sustainable City ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
 • ปี 2560 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม CityNet Congress ระหว่างวันที่  4 -9 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

 

กิจกรรม Workshop จัดขึ้นโดย Citynet ที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วม 

 • Urban Infrastructure Financing Options: July 14-17, Seoul, Korea (apply online before June 3rd 2014 at 9:00 KST) เป็นการอบรมเรื่องวิธีการหาเงินเพื่อมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ผู้เข้าอบรมต้องดำรงตำแหน่ง Senior City Finance Officer 1 คน + Senior City Engineer 1 คน ซึ่งต้องอบรมพร้อมกันทั้งสองคน คนใดคนหนึ่งไม่ได้  สำหรับค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นแต่ละกรณีไป ตามแต่ที่ร้องขอมา
   
 •  Urban Management Workshop: August 24-31, Seoul Korea (apply online before June 10th 2014 at 09:00 KST) เป็นการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา best practice in sustainable urban  ผู้เข้าอบรมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทาง Seoul Human Resource Development Center จ่ายค่าอบรม ค่าที่พัก 7 คืน ค่าอาหารและ ค่าเดินทางภายในประเทศระหว่างการอบรมให้ ทั้งนี้ สพข. เป็นผู้ดำเนินการส่งข้าราชการเข้าอบรมฯ แล้ว
 •  Climate Change Workshop: 28 October – 5 November, Seoul, Korea (apply online before June 10th at 9:00 KST) เป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จของนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเทคโนโลยีการสร้างพลังงาน  ผู้เข้าอบรมจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทาง Seoul Human Resource Development Center จ่ายค่าอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหารและ ค่าเดินทางภายในประเทศระหว่างการอบรมให้ ทั้งนี้ สพข. เป็นผู้ดำเนินการส่งข้าราชการเข้าอบรมฯ แล้ว
 •  3rd WeGo Assembly: 3 November 2014, Chengdu, China เป็นการประชุมที่จัดโดย World e-Government Organization ภายใต้หัวข้อ “Engaging Citizens: Open, Sharing, and Collaborative Cities” ซึ่งที่ประชุมจะมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา E-Government
 • Better Air Conference: 19-22 November 2014, Colombo, Sri Lanka การประชุมที่จัดโดย UNCRD ร่วมกับ รัฐบาลศรีลังการ กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และองค์การ Clean Air Asia ภายใต้หัวข้อ Next Generation Solutions for Clean Air and Sustainable Transport  Towards a Livable Society in Asia ซึ่งที่ประชุมจะมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในด้านการขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ และพัฒนาไปสู่สังคมหรือเมืองน่าอยู่
 • City App 2014: Innovative Solution for City องค์การ CITYNET ร่วมกับ Microsoft จัดการแข่งขันการสร้าง application สำหรับใช้ในการแก้ปัญหาของเมือง โดยการเชิญรัฐบาล นักวางแผนเมือง และนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมกันพิจารณาปัญหา และสร้าง application เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเมือง     
 • การแข่งขัน City App ครั้งแรกจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเมือง Kathmandu, Lalitpur และองค์กรพันธมิตรในประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 โดยเป็นการแข่งขันสร้าง application เพื่อแก้ปัญหาของเมือง Kathmandu และจะนำมาใช้จริงหลังจากปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์

 

1.  การรับรองคณะศึกษาดูงานจากเมืองสมาชิกของ Citynet

 • ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Citynet ที่มาประชุมและศึกษาดูงาน เพื่อวิเคราะห์เรื่องน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

2.  ผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศที่องค์การ Citynet เป็นเจ้าภาพจัด หรือเป็นเจ้าภาพร่วม

 • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารองค์กร CITYNET ครั้งที่ 29
 • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมและการแสดงนิทรรศการ Asia Smart City พร้อมร่วมฉลององค์การ CITYNET ครบรอบ 25 ปี ที่เมืองโยโกฮาม่า ในเดือนตุลาคม 2555
 • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 30th and 31st Session of the Executive Committee of CITYNET และ The 7th CITYNET Seoul Congress 2013 ในเดือนพฤศจิกายน 2556

 

กิจกรรมที่คาดว่าจะเข้าร่วมในอนาคต : -

 

 Link :  http://www.citynet-ap.org/

 

 Main menu 2

by Dr. Radut