Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

CITYNET

CITYNET (องค์กรเครือข่ายความร่วมมือส่วนภูมิภาคว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเอเชียและแปซิฟิก)

 

 

ความเป็นมาและจุดประสงค์

  • ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 มีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรความร่วมมือส่วนภูมิภาคภายใต้การริเริ่มของคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UN-ESCAP) ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเมืองอย่างเป็นระบบประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
  • ในปี 2556 สำนักงานเลขานุการย้ายไปตั้งอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และนายกเทศมนตรีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานองค์กรฯ
  • กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร Citynet ตั้งแต่ปี 2535  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานองค์กรฯ หลายสมัย ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน (การเลือกตั้งครั้งหลังสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556) 
  •  องค์กร Citynet ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ผ่านบริการหลัก ๆ 4 รูปแบบ คือ การฝึกอบรม (Training)   การประชุมสัมมนา (Seminars and Forum) การให้บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ (Technical Advisory Services -TAS) และโปรแกรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมืองที่กำลังพัฒนา (Technical Cooperation among Cities of Developing Countries – TCDC) ได้แก่การศึกษาดูงานระหว่างเมืองสมาชิก การส่งทีมงานที่ปรึกษาจากเมืองหนึ่งมายังอีกเมืองหนึ่งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

เมืองสมาชิก : 

ปัจจุบัน องค์กร Citynet มีสมาชิกกว่า 100 รายจากยี่สิบกว่าประเทศในแถบเอเชียและแปซิฟิก สมาชิกที่มีสถานะเป็นกรรมการบริหารองค์การคือ Seoul, Bangkok, Makati, Yokohama, Surabaya, Busan, Colombo, Dhaka Noth City, Urban Community of Greater Lyon, Incheon, Asian Coalition of Housing Rights ( Thailand ), Municipal Association of Nepal, Nago        

ปี 2556 กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง รองประธานบริหารอันดับ 1 

 

ลักษณะการเป็นสมาชิกของกรุงเทพมหานคร :

เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ มีค่าธรรมเนียมรายปี จำนวน 6,500 เหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 227,500 บาท)

 

กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา :

1.  การรับรองคณะศึกษาดูงานจากเมืองสมาชิกของ Citynet

  • ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก Citynet ที่มาประชุมและศึกษาดูงาน เพื่อวิเคราะห์เรื่องน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร

2.  ผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศที่องค์การ Citynet เป็นเจ้าภาพจัด หรือเป็นเจ้าภาพร่วม

  • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหารองค์กร CITYNET ครั้งที่ 29
  • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมและการแสดงนิทรรศการ Asia Smart City พร้อมร่วมฉลององค์การ CITYNET ครบรอบ 25 ปี ที่เมืองโยโกฮาม่า ในเดือนตุลาคม 2555
  • ผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม 30th and 31st Session of the Executive Committee of CITYNET และ The 7th CITYNET Seoul Congress 2013 ในเดือนพฤศจิกายน 2556

 

กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจะเข้าร่วมในอนาคต :

  • ส่งผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม สัมมนาต่าง ๆ ที่ องค์กร Citynet  จัดขึ้น

 

Link :  http://www.citynet-ap.org/

 

 Main menu 2

by Dr. Radut