Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

J.CLAIR

J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations

ชื่อองค์การ : J.CLAIR: Council of Local Authorities for International Relations(คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ความเป็นมา : องค์การ J.CLAIR (คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานปกครองระดับท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นในการประสานงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีสำนักงานสาขาในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย นครนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) กรุงลอนดอน (อังกฤษ) กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) สิงคโปร์ กรุงโซล (เกาหลีใต้) กรุงปักกิ่ง (จีน) และนครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยการสนับสนุนด้านข้อมูลต่างประเทศ การประสานงาน และการพัฒนาบุคลากร มีกิจกรรมหลักได้แก่

 1. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ภาษาต่างประเทศ (Japan Exchange Teaching Program)
 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง
 3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในระดับต่างๆ

ที่ตั้งสำนักงานเลขานุการ :

สำนักงานสาขาสิงคโปร์ Singapore Representative Office (J.CLAIR)

6 Battery Road, no. 26-01/02 Singapore 019909

Tel: (65) 6224 7927

Fax: (65 6224 8379

E-mail: info@clair.org.sg

เมืองสมาชิก : -

ลักษณะการเป็นสมาชิก : สมาชิกเครือข่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

การเข้าร่วมกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร ที่จัดโดยองค์กร CLAIR :

 1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านต่างประเทศระหว่างรัฐบาลท้อง ถิ่นประเทศญี่ปุ่น และเมืองเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ J.CLAIR ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2550 ณ กรุงโตเกียว โดยผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์) เข้าร่วมสัมมนา
 2. ผู้แทนองค์การ J.CLAIR สำนักงานสาขาสิงคโปร์ ศึกษาดูงานของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program 2013 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ร่วมโครงการจากหน่วยงานท้องถิ่นของญี่ปุ่นได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 3. คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program 2013 เข้าเยี่ยมคารวะประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร. วัลลภ สุวรรณดี) และรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร และดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสถานีสูบน้ำพระโขนง
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2014 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดคาโกชิมา และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนจากกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุม
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Local Government Exchange and Cooperation Seminar 2015 ระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว และเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม
 6. ผู้แทนองค์การ J.CLAIR สำนักงานสาขาสิงคโปร์ ร่วมรับฟังการสรุปงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 7. ผู้แทนองค์การ J.CLAIR สำนักงานสาขาสิงคโปร์ เข้าหารือการดำเนินงาน “โครงการปันปั่น” โครงการจักรยานสาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 8. ผู้แทนองค์การ J.CLAIR เข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการคลัง ระบบภาษี รายรับ-รายจ่าย และกรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณประจำปีของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (Thailand’s Local Administrative Organisations: LAOs) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 
 9. คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japan-Thailand Regional Exchange Promotion Program เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับฟังบรรยายสรุปงานด้านการพัฒนาเมืองและนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 10. ผู้แทนองค์การ J.CLAIR เข้าหารือเรื่องระบบการเลือกตั้งและการบริหารข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

 Link : http://www.clair.or.jp/e/

(สถานะ กรกฎาคม 2561)

 

 

 Main menu 2

by Dr. Radut