Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr. Paul Stevens ผู้จัดการโครงการ Prosperity Fund Future Cities

          นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ Mr. Paul Stevens ผู้จัดการโครงการ Prosperity Fund Future Cities พร้อมผู้แทนจาก UN - Habitat ในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Prosperity Fund Future Cities ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง และบรรเทาความยากจน  การดำเนินโครงการระยะที่ 1 (ระยะ 2 ปี) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ด้านศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ (Intergrated Data Centre) โดยการพัฒนาจัดทำแผนที่นำทางศูนย์ข้อมูล (Data Centre – Roadmap) กิจกรรมที่ 2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม (Decision – Support System for Flood Management) และกิจกรรมที่ 3 ด้านการวางแผนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนคลองบางหลวง (Transit - oriented Development (TOD) Plan : Khlong Bang Luang) โดยมี ดร. วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และนายบุญธรรม หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมการหารือด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 18, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut