Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานการต่างประเทศร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตหงโข่ว นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานการต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเขตหงโข่ว นำโดย นายอู๋ เชียง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ในการนี้นายอภิศักดิ์ ภูริวัฒน์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการสำรวจในเบื้องต้นมีจำนวน 100 รายการ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน ต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤศจิกายน 26, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut