Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูประบบราชการแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

แพทย์หญิง เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฯ และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูประบบราชการแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แพทย์หญิง เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฯ และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูประบบราชการแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย นายอาริส แซมสัน (Mr. Aris Samson) หัวหน้ากองการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินการบริการสาธารณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)         ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาบริการการสาธารณะอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุข

ในการนี้ นายแพทย์ ธนกร จงเจษฎ์ ผู้แทนคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุแบบครอบคลุมและรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของกรุงเทพมหานคร (Bangkok Medical Administration Comprehensive Geriatric & Palliative Care Model) ซึ่งโรงพยาบาลเป็นต้นแบบการดำเนินงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)       ในด้านดังกล่าว จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้ตอบข้อซักถามของคณะฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเกี่ยวการให้บริการสาธารณสุขด้านดังกล่าว

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤศจิกายน 27, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut