Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือและศึกษาข้อมูลการพัฒนาเมือง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมมือกับสหราชอาณาจักร ตามแผนงาน Future Cities Programme

 

          เมื่อวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนกรุงเทพมหานครจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตามคำเชิญของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือและศึกษาข้อมูลการพัฒนาเมือง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมมือกับสหราชอาณาจักร ตามแผนงาน Future Cities Programme ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เพื่อร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วม การวางผังเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมแบบบูรณาการ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ทางสหราชอาณาจักรจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครในประเด็นดังกล่าว

          แผนงาน Future Cities Programme เป็นโครงการในกรอบ UK Prosperity Fund ที่สหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนเมืองต่าง ๆ 19 เมืองในทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ และอัฟริกา ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเป็นโครงการที่เมืองมีแผนงาน งบประมาณ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอยู่แล้ว โดยจะสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในระยะ 2 ปีนับจากนี้ การเดินทางไปครั้งนี้ คณะของกรุงเทพมหานคร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด ข้อจำกัด และแนวทางการดำเนินโครงการด้านการวางผังพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม การบูรณาการระบบจราจรและขนส่ง การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการน้ำและบรรเทาอุทกภัย กรณีศึกษาและสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ New London Architecture ซึ่งแสดงภาพรวมของการพัฒนากรุงลอนดอนในรูปแบบ 3D สำนักงานใหญ่ของ Transport for London ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการด้านระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดในกรุงลอนดอน รวมทั้งการควบคุมดูแลความปลอดภัยของท้องถนนและผู้สัญจรในกรุงลอนดอน การบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงการหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้สอยร่วมกันทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ สถานศึกษา แหล่งกีฬาและนันทนาการ ในรูปแบบ Mixed use ทั้งที่สำเร็จแล้วในย่านรอบสถานี Kings Cross และที่กำลังวางแผนการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมย่าน Canada Water ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่รองรับการขยายตัวของเมือง

            สาระสำคัญที่น่าสนใจมีหลายประเด็น อาทิ การหารายได้เพื่อการลงทุนระบบคมนาคมขนาดใหญ่ โดยการลงทุนของเมืองเพื่อจัดหาพื้นที่ก่อนการจัดสร้างระบบคมนาคมแบบเชื่อมต่อ และให้เอกชนลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับเมือง การจัดวางผังเมืองแบบ Mixed use และการพัฒนาระบบการให้บริการแบบบัตรใบเดียว Oyster Card รวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารเพื่อให้บัตรเครดิตแทนการใช้บัตรโดยสาร การสร้างระบบขนส่งแบบเชื่อมต่อที่รวมเรื่องท่องเที่ยวไว้ด้วย โดยให้เอกชนลงทุนร่วม เช่น Emirate Cable Car และเรือข้ามแม่น้ำเทมส์ โดยสามารถใช้บัตรโดยสาร หรือบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน การใช้ระบบเทคโนโนยีสารสนเทศ โดรน และเซนเซอร์ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อการพัฒนาเมืองรวมถึงการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านพื้นที่ อาคาร สภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut