Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถานศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร

  วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี บุญธรรม หุยประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และผู้แทนหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานการ ต่างประเทศ  ได้ให้การต้อนรับ Mr. Shohrat Ashyrov ประธานคณะผู้เชี่ยวชาญสำนักสถาปัตยกรรม การก่อสร้างและการบูรณะกรุงอาชกาบัต สภาคณะรัฐมนตรีเติร์กเมนิสถาน และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กล่าวต้อนรับคณะฯ และให้ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน   เช่น ปัญหาการจราจร น้ำท่วม สังคมผู้สูงอายุ การดำเนินการโดยหน่วยงาน/ส่วนราชการกรุงเทพมหานครและแผนการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ เช่นการแก้ปัญหาจราจรโดยดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร (Road Network in Bangkok) และแผนการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya River Crossing Bridge) รวมถึงการขยายเครือข่ายรถไฟฟ้า ขณะที่ด้านการป้องกันน้ำท่วมเน้นถึงการดำเนินการในภาพรวมครอบคลุมพื้นที่โดยรอบ การติดตั้งเรดาร์พยากรณ์น้ำฝน และมีการตั้งศูนย์ควบคุมน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือว่าเป็นแบบปฏิบัติที่ดี นอกจากนั้น ได้นำเสนอการดำเนินโครงการย่านนวัตกรรม (Innovation District) ใน 10 พื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  ด้านผู้แทนจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการจัดวางผังเมือง เช่น การคำนึงถึงการป้องกันน้ำท่วม และโครงการแม่แบบในการจัดวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

        จากนั้น คณะผู้แทนจากเมืองอาชกาบัต สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถานได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครว่า  มีการวางแผนพัฒนาเมืองที่ดี และสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการด้านผังเมือง มาตรการการแก้ไขปัญหาโครงการบำบัดน้ำเสีย และถึงแม้เมืองอาชกาบัตยังไม่ประสบปัญหาความท้าทายเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรน้อยเพียง 1 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ในปีหน้าประชากรของเมืองมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคน การนำแนวทางของกรุงเทพมหานครไปปรับใช้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

          ในตอนท้าย ได้มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน  

 

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, มกราคม 31, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut