Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานผู้ว่าการกรุงอูลานบาตอร์ คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของ

วันที่: 
30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม: 

Ms.Bayalagtsengel Demberel ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานผู้ว่าการกรุงอูลานบาตอร์ เจ้าหน้าที่และเยาวชนกรุงอูลานบาตอร์ รวม 13 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

สถานที่: 
กรุงเทพมหานคร


Main menu 2

by Dr. Radut