Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการอภิปรายด้านการศึกษา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์

องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ สุดลาภา) พร้อมด้วยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และนางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเข้าร่วมการอภิปรายแบบโต๊ะกลม ตามคำเชิญของ Mrs. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา บทบาทของกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะแห่งอนาคต” ร่วมกับ Mr. Perttu Pölönen นักวิชาการด้านการศึกษาชาวฟินแลนด์ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในแวดวงการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฟินแลนด์

ผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นด้านการศึกษาต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ ระหว่างคนต่างช่วงวัย การเข้าถึงทรัพยากรสำหรับการศึกษาของผู้เรียน การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของไทยให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือมีทางเลือกด้านการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียน และการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่สามารถทดแทนได้

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มีนาคม 5, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut