Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครลงนามข้อตกลงความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดไอจิ

     โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ และคณะ ที่เดินทางมาเยือน
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเพื่อลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไอจิกับกรุงเทพมหานคร

 

 

     จากการที่จังหวัดไอจิเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรืองและมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ และมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปีโดยผ่านความร่วมมือกับชมรมไอจิไกซึ่งเป็นชมรมของบริษัทและองค์กร ของจังหวัดไอจิกว่า 120บริษัท ที่มาประกอบกิจการสาขาอยู่ในประเทศไทยซึ่งให้ได้การสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยการมอบทุนการศึกษาไอจิไกให้กับ นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 900,000 บาท และในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือไนการแลกเปลี่ยนเยาวชน กรุงเทพมหานคร กับจังหวัดไอจิผ่านองค์กร Aichi Internationnal Association ซึ่งคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คนและเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน กิจกรรม ณ จังหวัดไอจิ เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

     ด้วยความสัมพันธ์ อันใกล้ชิด ดังกล่าวข้างต้น เมื่อ กรุงเทพมหานคร ได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ขอสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ระหว่างจังหวัดไอจิกับกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง และไม่รีรอที่จะตอบีบมิตรไมตรีดังกล่าว การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์และกรอบความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างจังหวัดไอจิกับกรุงเทพมหานคร เพื่อไห้เกิดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างกันและเป็นหลักประกันว่าผู้บริหารของทั้งสองเมืองจะร่วมกันสร้างความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป รวมทั้งความร่วมมือในระดับเมืองนี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนความสันพันธ์อันดีในระดับชาติ

ที่มา: 
อังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กันยายน 27, 2011
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

by Dr. Radut