Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณาจารย์และนักศึกษา Diponegoro University อินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร

          คณาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University เมืองเสมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

          ในโอกาสดังกล่าว ผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้บรรยายในประเด็น  ต่าง ๆ ได้แก่ ภาพรวม ปัญหาและความท้าทาย รวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี โดยเฉพาะเครือข่ายของถนนและสะพานในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ได้นำเสนอสถานการณ์การท่องเที่ยวและความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่เกิดจากปัจจัยสำคัญ เช่น มีวัฒนธรรมเฉพาะ มีแหล่ง     สำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้าที่หลากหลาย และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น ในตอนท้ายได้นำเสนอประเด็นการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งกรุงเทพมหานครดำเนินการตามหลักการการสร้างเมืองใหม่ (Urban Redevelopment) การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) และ การอนุรักษ์เมือง (Urban Conservation)

 

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, เมษายน 19, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut